กฤตยะ คลินิค

สวย หล่อ ปลอดภัย ใครๆก็เอื้อมถึง
My Quality Free Charge!

HOTLINE:

 

                  083 046 5934
                  099 149 5999

083 046 5934
099 149 5999

กฤตยะ คลินิก

นพ.กฤตยะ จันทรสูนย์  MD,DPD
ประธานกรรมการ    Krittaya medical group

Doctor of Medicine Rangsit University
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ รพราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
แพทย์มณฑลทหารบกที่12 โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์
แพทย์อาสาออกหน่วย ช่วยผู้ป่วยยากไร้ คนพิการ เด็กนักเรียน พุทธศักราช2557-ปัจจุบัน
แพทย์โรคผิวหนังวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูงDiploma Dermatology & Dermatoscopy Cardiff University (royal college of Dematology of UK) Wales UK with Distinction in Structure examination
Certificate skin cancer surgery The University of Queensland Australia
Msc Advanced Surgical Practice Cardiff U United kingdom
Fellowship  to American  board  society of hair restoration surgery ภายใต้ American academy of Dermatology

สมาชิกแพทยสภา แพทยสมาคม แพทย์ศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้าง แพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย  อาจารย์แพทย์ผิวหนังCardiff U. 

Speaker:
1 Facial makeover รพประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
2 Rhinoplasty complications discussion panels สมาคมA2S เลขาธิการแพทยสภา พลเอกนายแพทย์ชาญชัย ชรากร อาจารย์แพทย์หู คอ จมูก
3 Hair restoration surgery งานประชุมสมาคม A2S

Liposuction

Liposuction

Trying to eliminate pockets of excess fat that accumulate on the abdomen, flanks, thighs, and other areas of the body can be a frustrating process. Often, diet and exercise on their own are just not sufficient to the task. In such cases, many people who want to achieve more aesthetically pleasing body contours turn to liposuction, which has been one of the most popular plastic surgery techniques for more than three decades now. This safe, proven procedure has allowed millions of patients to improve their figures through the precise targeting and removal of isolated deposits of fat. Often combined with other plastic surgery procedures such as abdominoplasty ("tummy tuck" surgery) and breast augmentation, liposuction is a potentially ideal solution for anyone looking to refine and rejuvenate their contours.  

 

Candidacy

Before patients are permitted to undergo liposuction, their candidacy must first be determined by a qualified plastic surgeon. The best candidate is someone who is in excellent health, is within 25 pounds of his or her ideal body weight, and has deposits of fat that have not responded to diet or exercise. Men and women over the age of 18 who meet the necessary health qualifications may be great candidates for liposuction.

People who are generally not good candidates for liposuction include:

▪ Women who are pregnant or nursing

▪ Individuals with health problems that could interfere with their healing

▪ People who are taking blood-thinning medications, unless they are able to discontinue use of these medications in the weeks leading up to and following surgery

▪ People who are allergic to lidocaine, which is used in the procedure

 

Teens and Liposuction

While this is uncommon, there are rare instances in which a doctor may perform liposuction on a teen as young as 12, especially after major weight loss that may have left one or two lingering bulges of fat. Generally, a doctor will assess a teenager's emotional maturity and self-esteem before agreeing to perform liposuction. The majority of these patients choose to have one problem area contoured to help with self-esteem issues. Some teens are affected by excess fat under the chin, in the calves, hips, or other areas, and it can be a source of embarrassment and ridicule among peers. In these cases, liposuction can eliminate this fat and produce a more sculpted, toned appearance. 

     

Realistic Expectations

Liposuction is not a weight loss procedure, and it cannot eliminate stretch marks and cellulite from the skin. The treatment can only remove small, localized concentrations of fat. In most cases, ten pounds of fat or less will be removed from the treated area. The ideal liposuction candidate is already close to or at a healthy weight but is interested in subtle body contouring.         

 

Medical Problems

Individuals who suffer from diabetes, poor blood circulation, heart disease, or lung disease shouldn't undergo liposuction, as they could suffer serious health complications.   

 

Cost

Because liposuction is tailored to meet each person's individual needs, the exact cost of liposuction can vary significantly from patient to patient.

Source: https://www.docshop.com/education/cosmetic/body/liposuction 

กฤตยะคลินิก สาขารามคำแหง

118/29 ถ.รามคำแหง ซอย 24 แยก 22

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 10240

Tel : 02-7191918, 083-0465934

1/4 ซอยสายไหม 55 ถนนสายไหม
แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220 
Tel : 02-9919013, 097-2980141

กฤตยะคลินิก สาขาสายไหม

กฤตยะคลินิก สาขาพนมสารคาม

609 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 033-022500, 081-9169332

กฤตยะคลินิกเวชกรรม สาขาฉะเชิงเทรา

154,156 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางประกง
ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
Tel: 033-025552 , 091-8856697

All rights reserved © Krittayaclinic

กฤตยะคลินิก สาขาสายไหม
1/4 ซอยสายไหม 55 ถนนสายไหม
แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม. 10220 
krittayajantarasoon@hotmail.com

กฤตยะคลินิก สาขารามคำแหง
118/29 ถ.รามคำแหง ซอย 24 แยก 22
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 10240
krittayajantarasoon@hotmail.com
Tel : 02-7191918, 083-0465934

กฤตยะคลินิกเวชกรรม สาขาฉะเชิงเทรา
154,156 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางประกง
ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

Tel: 033-025552, 091-8856697

กฤตยะคลินิก สาขาพนมสารคาม
609 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา 24120
krittayajantarasoon@hotmail.com
Tel : 033-022500, 081-9169332

All rights reserved © Krittayaclinic

DESIGN by

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

สวย หล่อ ปลอดภัย ใครๆก็เอื้อมถึง
My Quality Free Charge!